Mydliny wiedzą co w nich prano.


mydliny-wiedzą-co-w-nich-prano
mieczysław michał szarganmydlinywiedząconichpranomydliny wiedząwiedzą coco ww nichnich pranomydliny wiedzą cowiedzą co wco w nichw nich pranomydliny wiedzą co wwiedzą co w nichco w nich pranomydliny wiedzą co w nichwiedzą co w nich prano

Myd­li­ny wiedzą, co w nich prano.Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.Ludzie nig­dy nie wiedzą, że są szczęśli­wi. Wiedzą tyl­ko kiedy, by­li szczęśliwi.