Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu.


na łą-spo­ro ę-dzieje- to sce­na-fre­netyczne­go-spek­taklu-i po­-bit­wy-za­razem-lecz wszys­tko-służy-jed­ne­mu-­lowi
leena krohnna łącespo­ro siędzieje to sce­nafre­netyczne­gospek­taklui po­lebit­wyza­razemlecz wszys­tkosłużyjed­ne­muce­lowinieśmier­telnościowa­dy którezas­po­kajajątamswo­jezachcian­kinie wiedząże w is­to­ciespełniająuk­rytąwolękwiatówte zaśnie poj­mująże dająowa­dom swoimniewol­ni­kom nie tyl­kozajęciealei życietak więcna łąceegoizmjed­nos­tkiszczęściuogółuna łące spo­ro sięspo­ro się dzieje to sce­na fre­netyczne­gofre­netyczne­go spek­takluspek­taklu i po­lei po­le bit­wybit­wy za­razemlecz wszys­tko służysłuży jed­ne­mujed­ne­mu ce­lowizas­po­kajają tamtam swo­jeswo­je zachcian­kinie wiedzą że w is­to­cieże w is­to­cie spełniająspełniają uk­rytąuk­rytą wolęwolę kwiatówte zaś nie poj­mująże dają owa­dom swoim niewol­ni­kom nie tyl­ko zajęciezajęcie aleale i życietak więc na łącena łące egoizmegoizm jed­nos­tkijed­nos­tki służysłuży szczęściuszczęściu ogółuna łące spo­ro się dzieje to sce­na fre­netyczne­go spek­taklufre­netyczne­go spek­taklu i po­lespek­taklu i po­le bit­wyi po­le bit­wy za­razemlecz wszys­tko służy jed­ne­musłuży jed­ne­mu ce­lowizas­po­kajają tam swo­jetam swo­je zachcian­kinie wiedzą że w is­to­cie spełniająże w is­to­cie spełniają uk­rytąspełniają uk­rytą wolęuk­rytą wolę kwiatów nie tyl­ko zajęcie alezajęcie ale i życietak więc na łące egoizmna łące egoizm jed­nos­tkiegoizm jed­nos­tki służyjed­nos­tki służy szczęściusłuży szczęściu ogółu

Gdy­by nie my, owa­dy byłyby naj­prze­raźliw­szym two­rem przy­rody. Bo życie jest zap­rzecze­niem mecha­niz­mu, a mecha­nizm - życia, owa­dy zaś - to ożywione mecha­niz­my, kpi­na, szy­der­stwo natury...Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia.Nie przet­rwa żad­ne państwo, w którym jed­nos­tki będą sta­wiały włas­ny in­te­res nad dob­rem ogółu i sprawiedliwością.Ki­lomet­ry, wa­ga, wzrost i wiek są tyl­ko i wyłącznie liczba­mi, a jeśli po­kocha­laś czy­jeś ser­ce, to te jed­nos­tki nicze­go nie zmienią. Kocham Cię M.♥