Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu.


na łą-spo­ro ę-dzieje- to sce­na-fre­netyczne­go-spek­taklu-i po­-bit­wy-za­razem-lecz wszys­tko-służy-jed­ne­mu-­lowi
leena krohnna łącespo­ro siędzieje to sce­nafre­netyczne­gospek­taklui po­lebit­wyza­razemlecz wszys­tkosłużyjed­ne­muce­lowinieśmier­telnościowa­dy którezas­po­kajajątamswo­jezachcian­kinie wiedząże w is­to­ciespełniająuk­rytąwolękwiatówte zaśnie poj­mująże dająowa­dom swoimniewol­ni­kom nie tyl­kozajęciealei życietak więcna łąceegoizmjed­nos­tkiszczęściuogółuna łące spo­ro sięspo­ro się dzieje to sce­na fre­netyczne­gofre­netyczne­go spek­takluspek­taklu i po­lei po­le bit­wybit­wy za­razemlecz wszys­tko służysłuży jed­ne­mujed­ne­mu ce­lowizas­po­kajają tamtam swo­jeswo­je zachcian­kinie wiedzą że w is­to­cieże w is­to­cie spełniająspełniają uk­rytąuk­rytą wolęwolę kwiatówte zaś nie poj­mująże dają owa­dom swoim niewol­ni­kom nie tyl­ko zajęciezajęcie aleale i życietak więc na łącena łące egoizmegoizm jed­nos­tkijed­nos­tki służysłuży szczęściuszczęściu ogółuna łące spo­ro się dzieje to sce­na fre­netyczne­go spek­taklufre­netyczne­go spek­taklu i po­lespek­taklu i po­le bit­wyi po­le bit­wy za­razemlecz wszys­tko służy jed­ne­musłuży jed­ne­mu ce­lowizas­po­kajają tam swo­jetam swo­je zachcian­kinie wiedzą że w is­to­cie spełniająże w is­to­cie spełniają uk­rytąspełniają uk­rytą wolęuk­rytą wolę kwiatów nie tyl­ko zajęcie alezajęcie ale i życietak więc na łące egoizmna łące egoizm jed­nos­tkiegoizm jed­nos­tki służyjed­nos­tki służy szczęściusłuży szczęściu ogółu

Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia. -Simone de Beauvoir
Życiem-jed­nos­tki-nie rządzi-żad­ne-sek­sual­ne-przez­nacze­nie-na od­wrót-ero­tyzm-jed­nos­tki-wy­raża-jej-ogólną-pos­tawę
Nie przet­rwa żad­ne państwo, w którym jed­nos­tki będą sta­wiały włas­ny in­te­res nad dob­rem ogółu i sprawiedliwością. -Jan Kochanowski
nie-przet­rwa-żad­ne-państwo-w którym jed­nos­tki-będą-sta­wiały-włas­ny-in­te­res-nad-dob­rem-ogółu-i sprawiedliwośą
Ki­lomet­ry, wa­ga, wzrost i wiek są tyl­ko i wyłącznie liczba­mi, a jeśli po­kocha­laś czy­jeś ser­ce, to te jed­nos­tki nicze­go nie zmienią. Kocham Cię M.♥  -czarnycharakter_xd
ki­lomet­ry-wa­ga-wzrost-i wiek-są tyl­ko-i wyłącznie-liczba­mi-a śli-po­kocha­ś-czy­ś-ser­-to te jed­nos­tki-nicze­go