Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:


na świecie-po­dob­no-is­tnieją-dwa-rodza­-ludzi-jed­ kiedy-­tają-szklankę-dokład­nie-w połowie-na­pełnioną-mówią-ta
terry pratchettna świeciepo­dob­nois­tniejądwarodza­jeludzijed­ni kiedydos­tająszklankędokład­niew połowiena­pełnionąmówiąszka­lan­kajest w połowiepełnaci drudzyszklan­kapustajed­nakświatna­leżydo tychktórzypat­rząna szklankęi mówiącojest z tą szklankąprzep­raszambar­dzoto ma byćmo­jaszklan­kaniewy­dajemi sięmo­ja szklan­kabyłapełnai większaod tej na świecie po­dob­nopo­dob­no is­tniejąis­tnieją dwadwa rodza­jerodza­je ludzidos­tają szklankęszklankę dokład­niedokład­nie w połowiew połowie na­pełnionąta szka­lan­kaszka­lan­ka jest w połowiejest w połowie pełnaci drudzy mówiąszklan­ka jest w połowiejest w połowie pustajed­nak światświat na­leżyna­leży do tychktórzy pat­rząpat­rzą na szklankęna szklankę i mówiąco jest z tą szklankąprzep­raszam bar­dzobar­dzo to ma byćto ma być mo­jamo­ja szklan­kanie wy­dajewy­daje mi sięmo­ja szklan­ka byłabyła pełnana świecie po­dob­no is­tniejąpo­dob­no is­tnieją dwais­tnieją dwa rodza­jedwa rodza­je ludzidos­tają szklankę dokład­nieszklankę dokład­nie w połowiedokład­nie w połowie na­pełnionąta szka­lan­ka jest w połowieszka­lan­ka jest w połowie pełnaszklan­ka jest w połowie pustajed­nak świat na­leżyświat na­leży do tychktórzy pat­rzą na szklankępat­rzą na szklankę i mówiąprzep­raszam bar­dzo to ma byćbar­dzo to ma być mo­jato ma być mo­ja szklan­kanie wy­daje mi sięmo­ja szklan­ka była pełna

Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką. William . -R Inge
literatura-rozwija-ę-najlepiej-wówczas-gdy-jest-w-połowie-rzemiosłem-a-w-połowie-sztuką-william
Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają. -Michel Quoist
dzieci-bar­dziej-ż-in­-pot­rze­bują-mieć-zu­pełną-pew­ność-że są kocha­ne-przez-tych-którzy-mówią-że  kochają
Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen
jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Na sex - appeal składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma. -Zofia Loren
na-sex-appeal-składa-ę-w-połowie-to-co-kobieta-a-w-połowie-to-co-myślą-że
Na sex-ap­peal składa się w połowie to, co ko­bieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
na sex-ap­peal-składa ę-w połowie-to-co ko­bieta-a w połowie-to-co myślą-że