Na świecie pot­rzeb­ni są i ta­cy, i owacy.


na świecie-pot­rzeb­-są i ­cy-i owacy
saavedra miguel de cervantesna świeciepot­rzeb­nisą i ta­cyi owacyna świecie pot­rzeb­nipot­rzeb­ni są i ta­cyna świecie pot­rzeb­ni są i ta­cy

Jest to pew­ni­kiem, że tyl­ko miłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecie.Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów.Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.