Na każdym po­lu pra­cy społecznej idee re­for­ma­tor­skie wy­wołują z ma­tema­tyczną niemal dokład­nością zor­ga­nizo­wany opór stęchłej ru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonu.


na każdym-po­lu-pra­cy-społecznej-idee-re­for­­tor­skie-wy­wołują-z ­tema­tyczną-niemal-dokład­nośą-zor­ga­nizo­wany-opór
karol szymanowskina każdympo­lupra­cyspołecznejideere­for­ma­tor­skiewy­wołująz ma­tema­tycznąniemaldokład­nościązor­ga­nizo­wanyopórstęchłejru­tynyi tra­dyc­jo­nal­ne­goszablonuna każdym po­lupo­lu pra­cypra­cy społecznejspołecznej ideeidee re­for­ma­tor­skiere­for­ma­tor­skie wy­wołująwy­wołują z ma­tema­tycznąz ma­tema­tyczną niemalniemal dokład­nościądokład­nością zor­ga­nizo­wanyzor­ga­nizo­wany opóropór stęchłejstęchłej ru­tynyru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­goi tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonuna każdym po­lu pra­cypo­lu pra­cy społecznejpra­cy społecznej ideespołecznej idee re­for­ma­tor­skieidee re­for­ma­tor­skie wy­wołująre­for­ma­tor­skie wy­wołują z ma­tema­tycznąwy­wołują z ma­tema­tyczną niemalz ma­tema­tyczną niemal dokład­nościąniemal dokład­nością zor­ga­nizo­wanydokład­nością zor­ga­nizo­wany opórzor­ga­nizo­wany opór stęchłejopór stęchłej ru­tynystęchłej ru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­goru­tyny i tra­dyc­jo­nal­ne­go szablonu

Na każdym polu pracy społecznej idee reformatorskie wywołują z matematyczną niemal dokładnością zorganizowany opór stęchłej rutyny i tradycjonalnego szablonu.Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł.Par­tia to zor­ga­nizo­wana opinia.Pierwszoplanowość Zor­ga­nizo­wać święta Da­ry od serca K.A.Sz. 17.12.2015r.Ana­liza ma­tema­tyczna jest tak ob­szer­na jak sa­ma natura.Naj­lichsze na­wet ek­spe­rymen­ta­tor­stwo współczes­ne po­siada je­den bez­względny plus: in­dy­widualną od­wagę pa­lenia za sobą mostów, sta­wiania wszys­tkiego na jedną kartę. Zbyt zaś uroczys­ty tra­dyc­jo­nalizm, zręczne żon­glo­wanie wszel­ki­mi sztan­da­rami, to aż naz­byt często ni­cość i niemoc twórcza.