Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół.


na końcu-będziemy-pa­mięć-nie słowa-naszych-wrogów-ale-mil­cze­nie-naszych-przyjaciół
martin luther kingna końcubędziemypa­miętaćnie słowanaszychwrogówalemil­cze­nieprzyjaciółna końcu będziemybędziemy pa­miętaćpa­miętać nie słowanie słowa naszychnaszych wrogówale mil­cze­niemil­cze­nie naszychnaszych przyjaciółna końcu będziemy pa­miętaćbędziemy pa­miętać nie słowapa­miętać nie słowa naszychnie słowa naszych wrogówale mil­cze­nie naszychmil­cze­nie naszych przyjaciółna końcu będziemy pa­miętać nie słowabędziemy pa­miętać nie słowa naszychpa­miętać nie słowa naszych wrogówale mil­cze­nie naszych przyjaciółna końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszychbędziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Lepiej rozpoznajemy wartość naszych nie przyjaciół niż naszych przyjaciół.Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.Prawdziwych przyjaciół poznajemy raczej nie w biedzie, ale po tym, czy potrafią się cieszyć z naszych sukcesów razem z nami.Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków.Nasze smutki są radościami naszych wrogów.