Na lek­cjach wf-u w szkol­nych przyrządach bra­kowało piłek dla wszys­tkich maluchów Pan wuefis­ta po­dej­rza­nie wyglądał jak­by kil­ka z nich no­sił w swym wiel­kim brzuchu 


na lek­cjach-wf-u-w szkol­nych-przyrządach-bra­kowało-piłek-dla-wszys­tkich-maluchów-pan-wuefis­-po­dej­rza­nie-wyglądał-jak­by
pepekna lek­cjachwfuw szkol­nychprzyrządachbra­kowałopiłekdlawszys­tkichmaluchówpanwuefis­tapo­dej­rza­niewyglądałjak­bykil­kaz nichno­siłw swymwiel­kimbrzuchu w szkol­nych przyrządachprzyrządach bra­kowałobra­kowało piłekpiłek dladla wszys­tkichwszys­tkich maluchówmaluchów panpan wuefis­tawuefis­ta po­dej­rza­niepo­dej­rza­nie wyglądałwyglądał jak­byjak­by kil­kakil­ka z nichz nich no­siłno­sił w swymw swym wiel­kimwiel­kim brzuchu w szkol­nych przyrządach bra­kowałoprzyrządach bra­kowało piłekbra­kowało piłek dlapiłek dla wszys­tkichdla wszys­tkich maluchówwszys­tkich maluchów panmaluchów pan wuefis­tapan wuefis­ta po­dej­rza­niewuefis­ta po­dej­rza­nie wyglądałpo­dej­rza­nie wyglądał jak­bywyglądał jak­by kil­kajak­by kil­ka z nichkil­ka z nich no­siłz nich no­sił w swymno­sił w swym wiel­kimw swym wiel­kim brzuchu 

Można kochać kil­ka ra­zy ze wszys­tkich sił i z całej duszy.Dla wszys­tkich star­czy miej­sca pod wiel­kim dachem nieba.W siłach zbroj­nych każdy, od ge­nerała po pros­te­go żołnie­rza, jest przy­goto­wany do ob­ro­ny su­weren­ności na­rodo­wej i przes­trze­gania porządku kon­sty­tucyj­ne­go. Prędzej czy później woj­sko dołączy do na­rodu, który ocze­kuje z ot­warty­mi ra­miona­mi, tak jak ocze­kuje się bra­ta pow­ra­cające­go do zjed­noczo­nego do­mu wszys­tkich Argentyńczyków.Pan ma ja­kiś plan dla nas wszys­tkich, ale cza­sem nie ro­zumiem, co chce nam przekazać.Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie.