Na lewą stronę zmysły prześcieradło odwróciły Za­pachem ciał do­tykiem trąciły Otaczające rozkosze znów podnoszę Duszą i ciałem obo­je nas siałem 


na lewą-stronę-zmysły-prześcieradło-odwróły-za­pachem-ciał-do­tykiem-trąły-otaczają-rozkosze-znów-podnoszę-duszą-i ciałem-obo­-nas
taktojaxna lewąstronęzmysłyprześcieradłoodwróciłyza­pachemciałdo­tykiemtrąciłyotaczającerozkoszeznówpodnoszędusząi ciałemobo­jenassiałem na lewą stronęstronę zmysłyzmysły prześcieradłoprześcieradło odwróciłyodwróciły za­pachemza­pachem ciałciał do­tykiemdo­tykiem trąciłytrąciły otaczająceotaczające rozkoszerozkosze znówznów podnoszępodnoszę dusząduszą i ciałemi ciałem obo­jeobo­je nasnas siałem na lewą stronę zmysłystronę zmysły prześcieradłozmysły prześcieradło odwróciłyprześcieradło odwróciły za­pachemodwróciły za­pachem ciałza­pachem ciał do­tykiemciał do­tykiem trąciłydo­tykiem trąciły otaczającetrąciły otaczające rozkoszeotaczające rozkosze znówrozkosze znów podnoszęznów podnoszę dusząpodnoszę duszą i ciałemduszą i ciałem obo­jei ciałem obo­je nasobo­je nas siałem na lewą stronę zmysły prześcieradłostronę zmysły prześcieradło odwróciłyzmysły prześcieradło odwróciły za­pachemprześcieradło odwróciły za­pachem ciałodwróciły za­pachem ciał do­tykiemza­pachem ciał do­tykiem trąciłyciał do­tykiem trąciły otaczającedo­tykiem trąciły otaczające rozkoszetrąciły otaczające rozkosze znówotaczające rozkosze znów podnoszęrozkosze znów podnoszę dusząznów podnoszę duszą i ciałempodnoszę duszą i ciałem obo­jeduszą i ciałem obo­je nasi ciałem obo­je nas siałem na lewą stronę zmysły prześcieradło odwróciłystronę zmysły prześcieradło odwróciły za­pachemzmysły prześcieradło odwróciły za­pachem ciałprześcieradło odwróciły za­pachem ciał do­tykiemodwróciły za­pachem ciał do­tykiem trąciłyza­pachem ciał do­tykiem trąciły otaczająceciał do­tykiem trąciły otaczające rozkoszedo­tykiem trąciły otaczające rozkosze znówtrąciły otaczające rozkosze znów podnoszęotaczające rozkosze znów podnoszę dusząrozkosze znów podnoszę duszą i ciałemznów podnoszę duszą i ciałem obo­jepodnoszę duszą i ciałem obo­je nasduszą i ciałem obo­je nas siałem 

La­tar­ni blask uchy­loną okiennicą al­kowę ok­ry­wa Zagląda na połys­kujące dłonie oliw­ki zapachem Na­gie ciało do­tykiem płonie od­dechem chłonie W prześcieradło zęby wgryzione cichy krzyk Spo­conych sobą ciał po­ranek wi­ta Następna noc,też będzie znamienita Na­gość naszych ciał pod­sy­ca zmysły ocierająca się skóra o skórę pod­nieca coraz bardziej wib­racje naszych ciał pożądanie od­dechy łapczywe us­ta żądne pocałunków sple­cione uda fa­lujące biodra dreszcz uniesienia po­rywa nas ciało w ciele jedność ukołysa­ni w sobie za­sypiam spełniona ... ღ 10.05.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem.Ty spra­wiłeś, że om­dlałam w Twych objęciach Do­tykałeś, pieściłeś naj­czul­sze mo­je miejsca Po ciele jak po ma­pie pal­cem błądziłeś Do roz­koszy swym do­tykiem doprowadziłeś Zaglądałeś głębo­ko w me oczy, swój od­dech na mnie zostawiłeś Za­pachem zmysły podrażniałeś I tak trwało to chwil parę.. Wpuściłam Cię do środ­ka.. tak czule Czy pa­miętasz to w ogóle ? Jak w uniesieniu, w twych objęciach.. Jak mi łzy z po­liczka zcałowałeś ? I przy­tulo­nej spo­koj­nie zasnąć dałeś..? Zioła w słow­nym og­rodzie zbierałem z za­pachem piżma i la­wen­dy by aro­mat myśli zuchwa­lej zmie­szał się z twym ciałem . i wiem ,  gdy mus­kam us­ta­mi us­ta od­da­je ci ser­ce a kiedy wchodzę w ciebie prze­kazu­je duszę moją jak cy­rog­raf lo­su ;  po­nieważ jes­teś tyg­lem ,  w którym zmysły z na­miętnością się go­tują- bo niewy­myślo­ne słowa ob­ra­zują całe prag­nienie ciebie... http://www.youtube.com/playlist?list=FLOMr6aRhSqC3tS0l0aIzEAg&feature=mh_lolz Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.