Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało..


na nic-nie cze­kam-nicze­go-nie chce-mam-wszys­tko-mam-ciebie-o-nic-nie martwię-wiem-że będziesz-często ę-wzruszam-bo-słowa ę
darkhopena nicnie cze­kamnicze­gonie chcemamwszys­tkomamciebienicnie martwięwiemże będzieszczęsto sięwzruszambosłowa sięstarczaniejes­temdokładnazaj­mu­jeszmi głowęwierzągdymówięcze­go sięnauczyłamchcelep­szabyćdlacozro­bićjak kochamto za małona nic nie cze­kamnicze­go nie chcemam wszys­tkomam ciebieo nicnic nie martwięwiem że będzieszczęsto się wzruszambo słowa sięsłowa się starczanie jes­temjes­tem dokładnabo zaj­mu­jeszzaj­mu­jesz mi głowęnie wierząwierzą gdygdy mówięmówię cze­go sięcze­go się nauczyłambo chcechce lep­szalep­sza byćbyć dladla ciebieco zro­bićzro­bić jak kochamjak kocham to za małoo nic nie martwiębo słowa się starczanie jes­tem dokładnabo zaj­mu­jesz mi głowęnie wierzą gdywierzą gdy mówięgdy mówię cze­go sięmówię cze­go się nauczyłambo chce lep­szachce lep­sza byćlep­sza być dlabyć dla ciebieco zro­bić jak kochamzro­bić jak kocham to za mało