na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło 


na okrągło-ągłymi-okrągłościami-okrężnie-okrążany-myśli-okrągłe-z-kującymi-środ­ka­mi-okręgów-bolą-koło-zaokrągla-ból
dooorotisna okrągłociągłymiokrągłościamiokrężnieokrążanymyśliokrągłekującymiśrod­ka­miokręgówbolącekołozaokrąglabólmi­lionbóliokrągłytoczysięokrągleboląokropnienaokrągło na okrągło ciągłymiciągłymi okrągłościamiokrągłościami okrężnieokrężnie okrążanyokrążany myślimyśli okrągłeokrągłe zz kującymikującymi środ­ka­miśrod­ka­mi okręgówokręgów bolącebolące kołokoło zaokrąglazaokrągla bólból mi­lionmi­lion bólibóli okrągłyokrągły kołokoło toczytoczy sięsię okrągleokrągle myślimyśli boląbolą okropnieokropnie nana okrągło na okrągło ciągłymi okrągłościamiciągłymi okrągłościami okrężnieokrągłościami okrężnie okrążanyokrężnie okrążany myśliokrążany myśli okrągłemyśli okrągłe zokrągłe z kującymiz kującymi środ­ka­mikującymi środ­ka­mi okręgówśrod­ka­mi okręgów boląceokręgów bolące kołobolące koło zaokrąglakoło zaokrągla bólzaokrągla ból mi­lionból mi­lion bólimi­lion bóli okrągłybóli okrągły kołookrągły koło toczykoło toczy siętoczy się okrąglesię okrągle myśliokrągle myśli boląmyśli bolą okropniebolą okropnie naokropnie na okrągło 

mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią! Bełędne koło toczy się kieliszek za kieliszkiem . Toczę się ra­zem z nim po miękkiej tra­wie, aż w twe ramiona.Wszystko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu.Krążenie ludzi koło siebie jest po­dob­ne do krążenia koło siebie gwiazd-jest równie sa­mot­ne i równie związane w mglis­ty poranek swe myśli prze­lewam na sza­re stro­ny sta­rego dzien­ni­ka pro­mienie gwiazd łap­czy­wie próbują dot­rzeć do ro­sy pojącej zielo­ne trawy cicha mu­zyka rzeki prze­budza nas do działania ty na­dal leżysz koło mnie w ciszy wpat­ru­jemy się w niebo Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.