na pew­no się dro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość .....................................


na pew­no ę-dro­ga-ułoży-to-tyl­ko-chwi­lowa-słabość
samothnickna pew­no siędro­gaułożytotyl­kochwi­lowasłabośćna pew­no się dro­gadro­ga ułożytyl­ko chwi­lowachwi­lowa słabośćsłabośćna pew­no się dro­ga ułożyułoży to tyl­kotyl­ko chwi­lowa słabośćchwi­lowa słabośćdro­ga ułoży to tyl­koułoży to tyl­ko chwi­lowatyl­ko chwi­lowa słabośćna pew­no się dro­ga ułoży to tyl­kodro­ga ułoży to tyl­ko chwi­lowaułoży to tyl­ko chwi­lowa słabość

Do Two­jego ser­ca naj­wy­raźniej pro­wadzi tyl­ko wy­bois­ta dro­ga. Mogę się pot­knąć, zra­nić, krwa­wić... choć na sa­mym końcu tej dro­gi pew­nie Ty sam zdasz mi większy ból...Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć.Czy aby na pew­no jes­teś pew­na że to ta dro­ga mi się wy­daje tu zbyt mrocznie gdy cie widzę już nic nie jest ta­kie sa­mo każdą spólna chwi­le nasza ogarnęły popioły tyl­ko w twoich oczach jes­tem kimś in­nym mis­tyczne wędrówki po­goń za szczęściem chwi­la zbłądzenia czu­je ze żyje je­sien­ny wiatr lek­ko opływa me ciało niemy szept dopływa do uszu chwi­le zamyśleń na pew­no już nic nie będzie jak dawniej Zaw­sze, po przeczy­taniu pew­nej książki, nas­ta­je chwi­la, gdy człowiek trwa w bez­tros­kim odrętwieniu. To wte­dy żyje his­to­rią pos­ta­ci dos­trze­gając jed­nocześnie dro­biaz­gi swo­jego życia i od­najdując cza­sami zro­zumienie dla włas­ne­go przeznaczenia.