Na początku sa­me uśmie­chy, pre­zen­ty, całunki Później pod­licza­ne są za­mie­chy, zakręty, rachunki Miłość jest piękna, wyjątko­wa mi­mo kłótni, zaz­drości i wad połówki Miłość jest wspa­niała, Złota mi­mo wiatru, który wieje raz w tę, a raz w tę, Mi­mo po­ziomów i stop­ni, które mu­simy przejść. Tyl­ko dlacze­go w Miłości pod jej koniec musimy powiedzieć


na początku-­me-uśmie­chy-pre­zen­ty-całunki-później-pod­licza­ne-są za­mie­chy-zakręty-rachunki-miłość-jest piękna-wyjątko­wa
wilczyca98na początkusa­meuśmie­chypre­zen­tycałunkipóźniejpod­licza­nesą za­mie­chyzakrętyrachunkimiłośćjest pięknawyjątko­wami­mokłótnizaz­drościi wadpołówkijest wspa­niałazłotawiatruktórywiejerazw tęa razmi­mopo­ziomówi stop­niktóremu­simyprzejśćtyl­kodlacze­gow miłościpodjejkoniecmusimypowiedziećeg­naj na początku sa­mesa­me uśmie­chycałunki późniejpóźniej pod­licza­nepod­licza­ne są za­mie­chyrachunki miłośćmiłość jest pięknawyjątko­wa mi­momi­mo kłótnizaz­drości i wadi wad połówkipołówki miłośćmiłość jest wspa­niałazłota mi­momi­mo wiatruktóry wiejewieje razraz w tęa raz w tęmi­mo po­ziomówpo­ziomów i stop­niktóre mu­simymu­simy przejśćtyl­ko dlacze­godlacze­go w miłościw miłości podpod jejjej konieckoniec musimymusimy powiedziećna początku sa­me uśmie­chycałunki później pod­licza­nepóźniej pod­licza­ne są za­mie­chyrachunki miłość jest pięknawyjątko­wa mi­mo kłótnizaz­drości i wad połówkii wad połówki miłośćpołówki miłość jest wspa­niałazłota mi­mo wiatruktóry wieje razwieje raz w tęmi­mo po­ziomów i stop­niktóre mu­simy przejśćtyl­ko dlacze­go w miłościdlacze­go w miłości podw miłości pod jejpod jej koniecjej koniec musimykoniec musimy powiedzieć

Ta miłośc była jak pier­wszy śnieg,piękna na chwi­le, później stop­niała i brudziła juz tyl­ko wszys­ko dookoła. -kate-em
ta miłośc-była-jak pier­wszy-śniegpiękna-na chwi­-później-stop­niała-i brudziła-juz-tyl­ko-wszys­ko-dookoła