Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe.


na pozór-ob­cy-so­bie-ludzie-których-dzielą-set­ki-ki­lometrów-pot­ra­fią-zna­źć-wspólny-język-i te­maty-do rozmów-szyb­ciej-ż
szajbussna pozórob­cyso­bieludziektórychdzieląset­kiki­lometrówpot­ra­fiązna­leźćwspólnyjęzyki te­matydo rozmówszyb­ciejniżje­dynieblo­kii klat­kischodowena pozór ob­cyob­cy so­bieso­bie ludziektórych dzielądzielą set­kiset­ki ki­lometrówki­lometrów pot­ra­fiąpot­ra­fią zna­leźćzna­leźć wspólnywspólny językjęzyk i te­matyi te­maty do rozmówszyb­ciej niżniż ludziektórych dzielądzielą je­dynieje­dynie blo­kiblo­ki i klat­kii klat­ki schodowena pozór ob­cy so­bieob­cy so­bie ludziektórych dzielą set­kidzielą set­ki ki­lometrówset­ki ki­lometrów pot­ra­fiąki­lometrów pot­ra­fią zna­leźćpot­ra­fią zna­leźć wspólnyzna­leźć wspólny językwspólny język i te­matyjęzyk i te­maty do rozmówszyb­ciej niż ludziektórych dzielą je­dyniedzielą je­dynie blo­kije­dynie blo­ki i klat­kiblo­ki i klat­ki schodowe

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Choć cza­sem dzielą Was set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi - to poz­wa­la przetrwać.Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On.Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.Ludzie dzielą się na oglądanych i oglądających.Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.