Na przykład na pla­necie Ziemia ludzie uważali, że są in­te­ligen­tniej­si od del­finów, tak dużo bo­wiem do­kona­li – stworzy­li koło, No­wy Jork, woj­ny i tak da­lej – del­fi­ny zaś nie ro­biły nic po­za buszo­waniem w wodzie i leżeniem brzuchem do góry. Del­fi­ny uważały na od­wrót: że to one są znacznie in­te­ligen­tniej­sze od ludzi – i to z tych sa­mych powodów.


na przykład-na pla­necie-ziemia-ludzie-uważali-że są in­te­ligen­tniej­-od del­finów-tak-żo-bo­wiem-do­kona­li- stworzy­li-koło
a » douglas adams » autostopem przez galaktykęna przykładna pla­necieziemialudzieuważaliże są in­te­ligen­tniej­siod del­finówtakdużobo­wiemdo­kona­li– stworzy­likołono­wyjorkwoj­nyi takda­lej– del­fi­nyzaśnie ro­biłynicpo­zabuszo­waniemw wodziei leżeniembrzuchemdo górydel­fi­ny uważałyna od­wrótże to onesą znaczniein­te­ligen­tniej­szeod ludzi– i to z tychsa­mychpowodówna przykład na pla­neciena pla­necie ziemiaziemia ludzieludzie uważaliże są in­te­ligen­tniej­si od del­finówtak dużodużo bo­wiembo­wiem do­kona­lido­kona­li – stworzy­li– stworzy­li kołono­wy jorkwoj­ny i taki tak da­lejda­lej – del­fi­ny– del­fi­ny zaśzaś nie ro­biłynie ro­biły nicnic po­zapo­za buszo­waniembuszo­waniem w wodziew wodzie i leżeniemi leżeniem brzuchembrzuchem do górydel­fi­ny uważały na od­wrótże to one są znaczniesą znacznie in­te­ligen­tniej­szein­te­ligen­tniej­sze od ludziod ludzi – i to z tych– i to z tych sa­mychsa­mych powodówna przykład na pla­necie ziemiana pla­necie ziemia ludzieziemia ludzie uważalitak dużo bo­wiemdużo bo­wiem do­kona­libo­wiem do­kona­li – stworzy­lido­kona­li – stworzy­li kołowoj­ny i tak da­leji tak da­lej – del­fi­nyda­lej – del­fi­ny zaś– del­fi­ny zaś nie ro­biłyzaś nie ro­biły nicnie ro­biły nic po­zanic po­za buszo­waniempo­za buszo­waniem w wodziebuszo­waniem w wodzie i leżeniemw wodzie i leżeniem brzuchemi leżeniem brzuchem do góryże to one są znacznie in­te­ligen­tniej­szesą znacznie in­te­ligen­tniej­sze od ludziin­te­ligen­tniej­sze od ludzi – i to z tychod ludzi – i to z tych sa­mych– i to z tych sa­mych powodów

Mężczyźni wolą blon­dynki, gdyż uważają, że bru­net­ki są in­te­ligen­tniej­sze i przez to bar­dziej niebezpieczne. -Marcel Achard
mężczyź-wolą-blon­dynki-gdyż-uważają-że bru­net­ki-są in­te­ligen­tniej­sze-i przez-to bar­dziej-niebezpieczne
Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer. -Groucho Marx
fuera-del-perro-un-libro-es-probablemente-el-mejor-amigo-del-hombre-y-dentro-del-perro-probablemente-á-demasiado-oscuro-para-leer
In­te­ligen­tna ko­bieta zaw­sze so­bie po­radzi. Jeśli tyl­ko in­te­ligen­tni mężczyźni nie będą jej za bar­dzo przeszkadzać. -Dora Harrison
in­te­ligen­tna-ko­bieta-zaw­sze-so­bie-po­radzi-jeśli tyl­ko-in­te­ligen­tni-mężczyź-nie będą-jej-za bar­dzo-przeszkadzać