Na przykład w ce­nie benzy­ny 70% to podatek Na ut­rzy­manie tej hyd­ry niena­syco­nej, ich dzieci, żon i matek I właści­wie kto wódki nie pi­je ten jest wyw­ro­tow­cem, tak Świado­mie uszczup­lającym docho­dy państwa – bezideowcem Przez 7 lat zbu­dowa­no w Pol­sce 19 ki­lometrów autostrady Los An­ge­les ma około 20, a War­sza­wa po­nad 700 radnych 


na przykład-w ­nie-benzy­ny-70%-to podatek-na-ut­rzy­manie-tej hyd­ry-niena­syco­nej-ich-dzieci-żon-i matek-i-właś­wie-kto-wódki
kazik staszewskina przykładw ce­niebenzy­ny70to podateknaut­rzy­manietej hyd­ryniena­syco­nejichdzieciżoni matekwłaści­wiektowódkinie pi­jetenjest wyw­ro­tow­cemtakŚwiado­mieuszczup­lającymdocho­dypaństwa– bezideowcemprzez7 latzbu­dowa­now pol­sce19 ki­lometrówautostradylosan­ge­lesma około20a war­sza­wapo­nad700radnych na przykład w ce­niew ce­nie benzy­nybenzy­ny 70%70% to podatekto podatek nana ut­rzy­manieut­rzy­manie tej hyd­rytej hyd­ry niena­syco­nejich dzieciżon i mateki matek ii właści­wiewłaści­wie ktokto wódkiwódki nie pi­jenie pi­je tenten jest wyw­ro­tow­cemtak Świado­mieŚwiado­mie uszczup­lającymuszczup­lającym docho­dydocho­dy państwapaństwa – bezideowcem– bezideowcem przezprzez 7 lat7 lat zbu­dowa­nozbu­dowa­no w pol­scew pol­sce 19 ki­lometrów19 ki­lometrów autostradyautostrady loslos an­ge­lesan­ge­les ma okołoma około 20a war­sza­wa po­nadpo­nad 700700 radnych na przykład w ce­nie benzy­nyw ce­nie benzy­ny 70%benzy­ny 70% to podatek70% to podatek nato podatek na ut­rzy­maniena ut­rzy­manie tej hyd­ryut­rzy­manie tej hyd­ry niena­syco­nejżon i matek ii matek i właści­wiei właści­wie ktowłaści­wie kto wódkikto wódki nie pi­jewódki nie pi­je tennie pi­je ten jest wyw­ro­tow­cemtak Świado­mie uszczup­lającymŚwiado­mie uszczup­lającym docho­dyuszczup­lającym docho­dy państwadocho­dy państwa – bezideowcempaństwa – bezideowcem przez– bezideowcem przez 7 latprzez 7 lat zbu­dowa­no7 lat zbu­dowa­no w pol­scezbu­dowa­no w pol­sce 19 ki­lometróww pol­sce 19 ki­lometrów autostrady19 ki­lometrów autostrady losautostrady los an­ge­leslos an­ge­les ma okołoan­ge­les ma około 20a war­sza­wa po­nad 700po­nad 700 radnych 

Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie.Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety.Jest ta­kie ciało niebies­kie w Układzie Słonecznym, które­go mie­szkańcy są tak głupi, że przez mi­lion lat nie załapa­li, iż ich pla­neta ma drugą półkulę. Przyszło im to do głowy do­piero pięćset lat te­mu! Za­led­wie pięćset lat te­mu! Niem­niej mie­szkańcy na­zywają siebie Ho­mo Sapiens.Ro­syj­ski In­sty­tut Wi­ruso­logii za­leca, że naj­lep­szą szcze­pionką prze­ciw gry­pie jest 100 gram wódki dzien­nie, i co tu właści­wie ko­men­to­wać?! Po pros­tu kto nie kocha Ros­jan, ten ab­sty­nent - zap­rza­niec jeden! Choć nieraz mówię o dur­nej Pol­sce, wy­myślam na Pol­skę i Po­laków, to prze­cież tyl­ko Pol­sce służę.Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów.