Na przyszłość za ple­cami, nie ma­my wpływu 


na przyszłość-za ple­cami-nie ­my-wpływu 
walentyna przyszłośćza ple­caminie ma­mywpływu na przyszłość za ple­caminie ma­my wpływu 

Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają.Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego.Kiedyś zna­jomi, te­raz hi­pok­ry­ci, każdy z nich za ple­cami ro­bi To­bie niezły wycisk.Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą.Oso­by ob­ga­dujące ko­goś za ple­cami są dużo po­niżej po­ziomu oso­by ob­ga­dywa­nej, a już te słuchające i wierzące w ich słowa, za­miast spraw­dzić sa­memu, są po pros­tu głupie... i często wiele tracą nie zdając so­bie na­wet z te­go spra­wy... Cóż tępo­ty jest co­raz więcej...