Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej 


na samą-myśl-Że-ktoś-inny-jakaś-mogłaby-żeć-te­raz-przy-twoim-boku-od­dychać-ężej-pod-twym-dotykiem-warg-języka-z-wzajemnośą-na-samą
vonana samąmyślektośinnyjakaśmogłabyleżećte­razprzytwoimbokuod­dychaćciężejpodtwymdotykiemwargjęzykawzajemnościąnasamąwy­wołałabyu ciebieuśmiechbyłbyśniejszczęśliwszypragnąłbyśaby byłapo­wier­ni­kiemtę myślmamochotęnieba­nal­nieaninie prze­sad­nieciszykącieusiąśći poz­wo­lićme­musercuskruszyćsięniemar­twiąccięswoimlosemboprze­cieżna szczęściuza­leżymi najbardziej na samą myślmyśl ŻeŻe ktośktoś innyinny jakaśjakaś mogłabymogłaby leżećleżeć te­razte­raz przyprzy twoimtwoim bokuboku od­dychaćod­dychać ciężejciężej podpod twymtwym dotykiemdotykiem wargwarg językajęzyka zz wzajemnościąwzajemnością nana samąsamą myślmyśl ŻeŻe wy­wołałabywy­wołałaby u ciebieu ciebie uśmiechuśmiech ŻeŻe byłbyśbyłbyś przyprzy niejniej szczęśliwszyszczęśliwszy pragnąłbyśpragnąłbyś aby byłaaby była twymtwym po­wier­ni­kiempo­wier­ni­kiem nana samąsamą tę myśltę myśl mammam ochotęochotę nieba­nal­nienieba­nal­nie aniani nie prze­sad­nienie prze­sad­nie ww ciszyciszy ww kąciekącie usiąśćusiąść i poz­wo­lići poz­wo­lić me­mume­mu sercusercu skruszyćskruszyć sięsię nienie mar­twiącmar­twiąc cięcię swoimswoim losemlosem bobo prze­cieżprze­cież na szczęściuna szczęściu twoimtwoim za­leżyza­leży mi najbardziej na samą myśl Żemyśl Że ktośŻe ktoś innyktoś inny jakaśinny jakaś mogłabyjakaś mogłaby leżećmogłaby leżeć te­razleżeć te­raz przyte­raz przy twoimprzy twoim bokutwoim boku od­dychaćboku od­dychać ciężejod­dychać ciężej podciężej pod twympod twym dotykiemtwym dotykiem wargdotykiem warg językawarg języka zjęzyka z wzajemnościąz wzajemnością nawzajemnością na samąna samą myślsamą myśl Żemyśl Że wy­wołałabyŻe wy­wołałaby u ciebiewy­wołałaby u ciebie uśmiechu ciebie uśmiech Żeuśmiech Że byłbyśŻe byłbyś przybyłbyś przy niejprzy niej szczęśliwszyniej szczęśliwszy pragnąłbyśszczęśliwszy pragnąłbyś aby byłapragnąłbyś aby była twymaby była twym po­wier­ni­kiemtwym po­wier­ni­kiem napo­wier­ni­kiem na samąna samą tę myślsamą tę myśl mamtę myśl mam ochotęmam ochotę nieba­nal­nieochotę nieba­nal­nie aninieba­nal­nie ani nie prze­sad­nieani nie prze­sad­nie wnie prze­sad­nie w ciszyw ciszy wciszy w kąciew kącie usiąśćkącie usiąść i poz­wo­lićusiąść i poz­wo­lić me­mui poz­wo­lić me­mu sercume­mu sercu skruszyćsercu skruszyć sięskruszyć się niesię nie mar­twiącnie mar­twiąc cięmar­twiąc cię swoimcię swoim losemswoim losem bolosem bo prze­cieżbo prze­cież na szczęściuprze­cież na szczęściu twoimna szczęściu twoim za­leżytwoim za­leży mi najbardziej 

Na samą myśl o woj­nie dos­taję drga­wek ob­rzyd­li­wej nu­dy. Małość te­go, dla cze­go by można zginąć, prze­raża mnie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
na samą-myśl-o woj­nie-­taję-drga­wek-ob­rzyd­li­wej-nu­dy-małość te­go-dla-cze­go-by można-zginąć-prze­raża-mnie
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-ten-kogo-dręczy-myśl-że-ktoś-inny-jest-od-niego-szczęśliwszy
Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu  -stokrotka123
nie-bądź-smut­na-prze­cież-jes­tem-wciąż-przy-to­biejes­tem-w twoim-sercu