Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu.


na sta­rość-jest młodość-pot­rzeb­niej­sza-ż-za młodu
hugo dionizy steinhausna sta­rośćjest młodośćpot­rzeb­niej­szaniżza młoduna sta­rość jest młodośćjest młodość pot­rzeb­niej­szapot­rzeb­niej­sza niżniż za młoduna sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­szajest młodość pot­rzeb­niej­sza niżpot­rzeb­niej­sza niż za młoduna sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niżjest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młoduna sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu

Na starość jest młodość potrzebniejsza niż za młodu.Czym sko­rup­ka na­siąknie za młodu, tym na sta­rość trąci.Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami.Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza.