Na swo­jej drodze spo­tyka­my wiele osób Często znaj­dując w nich swych przyjaciół By w chwi­lach kry­zysu czy zwątpienia Od­na­leźć w nich duszę ukojenia W for­mie listów w for­mie tych słów Aby za­kończyć życia nędzy cudzysłów ....................................................................................................  


na swo­jej-drodze-spo­tyka­my-wiele-osób-często-znaj­dując-w nich-swych-przyjaciół-by-w chwi­lach-kry­zysu-czy-zwątpienia-od­na­źć
marzycielsna swo­jejdrodzespo­tyka­mywieleosóbczęstoznaj­dującw nichswychprzyjaciółbyw chwi­lachkry­zysuczyzwątpieniaod­na­leźćduszęukojeniafor­mielistóww for­mietychsłówabyza­kończyćżycianędzycudzysłów na swo­jej drodzedrodze spo­tyka­myspo­tyka­my wielewiele osóbosób częstoczęsto znaj­dującznaj­dując w nichw nich swychswych przyjaciółprzyjaciół byby w chwi­lachw chwi­lach kry­zysukry­zysu czyczy zwątpieniazwątpienia od­na­leźćod­na­leźć w nichw nich duszęduszę ukojeniaukojenia ww for­miefor­mie listówlistów w for­miew for­mie tychtych słówsłów abyaby za­kończyćza­kończyć życiażycia nędzynędzy cudzysłówcudzysłówna swo­jej drodze spo­tyka­mydrodze spo­tyka­my wielespo­tyka­my wiele osóbwiele osób częstoosób często znaj­dującczęsto znaj­dując w nichznaj­dując w nich swychw nich swych przyjaciółswych przyjaciół byprzyjaciół by w chwi­lachby w chwi­lach kry­zysuw chwi­lach kry­zysu czykry­zysu czy zwątpieniaczy zwątpienia od­na­leźćzwątpienia od­na­leźć w nichod­na­leźć w nich duszęw nich duszę ukojeniaduszę ukojenia wukojenia w for­miew for­mie listówfor­mie listów w for­mielistów w for­mie tychw for­mie tych słówtych słów abysłów aby za­kończyćaby za­kończyć życiaza­kończyć życia nędzyżycia nędzy cudzysłównędzy cudzysłów

Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi? Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich.Wielu osób już z na­mi nie ma, ale po­zos­ta­nie po nich za­pach ulu­bionych per­fum, zdjęcia w al­bu­mie, pus­tka w ser­cu... Za­pamiętaj­my ich błysk oczu, os­tatnie pożegnanie..Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił Dzi­siaj wra­cając pa­mięcią do tam­tych chwil zas­ta­nawiam się, czy tak bar­dzo bra­kuje mi sa­mych wy­darzeń czy osób w nich uczestniczących. {23.02.2015}