Na szczęście dziś ma­my so­juszni­ka, który codzien­nie prze­konu­je nas, że Służba Zdro­wia jest do chrza­nu. Jest nim Służba Zdrowia.


na szczęście-dziś-­my-so­juszni­ka-który-codzien­nie-prze­konu­-nas-że służba-zdro­wia-jest do chrza­nu-jest nim-służba
janusz korwin-mikkena szczęściedziśma­myso­juszni­kaktórycodzien­nieprze­konu­jenasże służbazdro­wiajest do chrza­nujest nimsłużbazdrowiana szczęście dziśdziś ma­myma­my so­juszni­kaktóry codzien­niecodzien­nie prze­konu­jeprze­konu­je nasże służba zdro­wiazdro­wia jest do chrza­nujest nim służbasłużba zdrowiana szczęście dziś ma­mydziś ma­my so­juszni­kaktóry codzien­nie prze­konu­jecodzien­nie prze­konu­je nasże służba zdro­wia jest do chrza­nujest nim służba zdrowiana szczęście dziś ma­my so­juszni­kaktóry codzien­nie prze­konu­je nas

Spałem i śniłem, że życie jest ra­dością. Obudziłem się i zo­baczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zo­baczyłem, że służba jest szczęściem.Ce­lem wycho­wania skauto­wego jest pod­niesienie po­ziomu przyszłych, wzo­rowych oby­wate­li, szczególnie pod względem cha­rak­te­ru i zdro­wia; zastąpienie sa­molub­stwa służbą dla bliźnich, us­praw­nienie chłopców pod względem mo­ral­nym i fi­zycznym, aby mog­li pełnić służbę bliźnim.Miłość nie tyle jest uczuciem, ile służbą.Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość.Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój!Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój.