Na szczęście ludzie to nie tyl­ko tłum, ale i jednostki.


na szczęście-ludzie-to nie tyl­ko-tłum-ale-i jednostki
tadeusz berezana szczęścieludzieto nie tyl­kotłumalei jednostkina szczęście ludzieludzie to nie tyl­koto nie tyl­ko tłumale i jednostkina szczęście ludzie to nie tyl­koludzie to nie tyl­ko tłumna szczęście ludzie to nie tyl­ko tłum

Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze.Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza.A może za ro­giem cze­ka szczęście ? Trze­ba tyl­ko wyjść z mie­szka­nia lecz nie tyl­ko ro­zumem, ciałem ale także i sercem.Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych.Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce. Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje.Szczęście to nie tyl­ko to, co los da­je, ale i to, cze­go nie zabiera.