Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół! 


na szczyt-można-wejść-ale-wszys­tkie-dro­gi-ze szczy­-pro­wadzą-w dół 
stanisław lemna szczytmożnawejśćalewszys­tkiedro­gize szczy­tupro­wadząw dół na szczyt możnamożna wejśćale wszys­tkiewszys­tkie dro­gidro­gi ze szczy­tuze szczy­tu pro­wadząna szczyt można wejśćale wszys­tkie dro­giwszys­tkie dro­gi ze szczy­tudro­gi ze szczy­tu pro­wadząale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tuwszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadząale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą

• 
  często-piękne-dro­gi-pro­wadzą-do­nikąd- 
`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd. -bluecaffe
`to-spoj­rze­nie-które-przyćmiewa-wszys­tkie-in­ne-jest cza­rują-pełne-blas­ku-i miłoś-oczy-pochłaniają-wszys­tkie-słoneczne
Wiele dróg pro­wadzi do Rzy­mu, ale wszys­tkie do Peróna. -Eva Perón (Evita)
wiele-dróg-pro­wadzi-do rzy­mu-ale-wszys­tkie-do peróna