Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać.


na tym-świecie-ś­py-chce-pro­wadzić-ku­lawe­go-a głuchy-chce-słuchać
szajbussna tymświecieśle­pychcepro­wadzićku­lawe­goa głuchysłuchaćna tym świecieświecie śle­pyśle­py chcechce pro­wadzićpro­wadzić ku­lawe­goa głuchy chcechce słuchaćna tym świecie śle­pyświecie śle­py chceśle­py chce pro­wadzićchce pro­wadzić ku­lawe­goa głuchy chce słuchaćna tym świecie śle­py chceświecie śle­py chce pro­wadzićśle­py chce pro­wadzić ku­lawe­gona tym świecie śle­py chce pro­wadzićświecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go

Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy.Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!__________________________ Maj, to ta­ki cud­ny czas. Chce się z dziew­czyną iść w las, chce się w tym le­sie al­bo na łące, wyczy­niać przeróżne figle, spi­jać słodycz z warg, wichrzyć włosy na głowie, pat­rzeć w miłe ślepia. Czuć świat cały i go obejmować i nurzać się w tym świecie i w miłej kobiecie. ___________________________________ Nikt rozsądny nie przeczy, że wol­ność może pro­wadzić do anar­chii. Trze­ba jed­nak właści­wie ro­zumieć słowo