Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności.


na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś
władysław grzeszczykna tymświeciekażdyjest bo­gaczemtyl­ko że nie każdywiegdziesą je­gomajętnościna tym świecieświecie każdykażdy jest bo­gaczemtyl­ko że nie każdy wiegdzie są je­gosą je­go majętnościna tym świecie każdyświecie każdy jest bo­gaczemgdzie są je­go majętnościna tym świecie każdy jest bo­gaczem

Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Nie dzielę ludzi na Greków i bar­barzyńców. Nie in­te­resu­je mnie pochodze­nie czy ra­sa mie­szkańców. Ja wyróżniam ich tyl­ko na pod­sta­wie ich zasług. Dla mnie każdy dob­ry ob­cokra­jowiec jest Gre­kiem, a każdy zły Grek jest gor­szy od barbarzyńcy.Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć.W tym jedynym z po­nad czasów cze­kając na­darem­nie czekam Każdy wie­czor­ny czas jest czymś innym szu­kasz zbyt da­leko na­wet nie próbuj Każdy no­wy dzień jest no­wym życiem dlacze­go mam być sam ja wybrałem JA tą samą drogę którą bym nie śmiał podążać dalej jed­nak tak cieka­wa jest Bo każdy jest czyjąś manią, lecz nie każdy o tym wie. Nasłuchuję kroków, bzdur­nych wyroków... ...Nie. Wal­czę ze sobą, umieram powoli, a Ciebie to jed­nak nie boli. Po­win­nam w końcu pod­dać się...? Nie! Widzę, nie widzisz. Spoj­rze­niem szydzisz. A może jednak... Nie? Kochałam. Zdobyłam. Prawdę odkryłam? Nie...