Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.


na tym-po­lega-kłopot-z pi­ciem-po­myśłem-na­lewając-so­bie-drin­ka-gdy wy­darzy ę-coś-złego-pi­jesz-żeby-za­pom­nieć
charles bukowskina tympo­legakłopotz pi­ciempo­myślałemna­lewającso­biedrin­kagdy wy­darzy sięcośzłegopi­jeszżebyza­pom­niećkiedy zdarzy siędob­re­goto uczcića jeślinie wy­darzy sięnicszczególne­gopi­jeszpo tocoś siędziałona tym po­legapo­lega kłopotkłopot z pi­ciemna­lewając so­bieso­bie drin­kagdy wy­darzy się coścoś złegożeby za­pom­niećkiedy zdarzy się coścoś dob­re­gożeby to uczcića jeśli nie wy­darzy sięnie wy­darzy się nicnic szczególne­gopi­jesz po tożeby coś sięcoś się działona tym po­lega kłopotpo­lega kłopot z pi­ciemna­lewając so­bie drin­kagdy wy­darzy się coś złegokiedy zdarzy się coś dob­re­goa jeśli nie wy­darzy się nicnie wy­darzy się nic szczególne­gożeby coś się działo

Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.Tak bar­dzo sie nit­ka z igłą kluciła, Która ważniej­sza żeby Pa­ni coś uszyła. -bo ja jes­tem ta­ka długa *a ja ta­ka chuda - be­zem­nie się w ma­teriał nie wbi­jesz * gdy mnie nie bd to z cze­go uszy­jesz? - ja zmieniam ko­lory *ah, a ja us­ta­lam wzo­ry Kraw­co­wa sie zde­ner­wo­wala, I tak im powiedziała: To ta­kie dziw­ne i niepojęte. Wstajesz,fajka,kawa,fajka. Znów leżysz,internet,fajka,internet. Idziesz do łazien­ki ,my­jesz się bo może coś. Jed­nak nic sie nie dzieje.Kawa,fajek,internet. Obiad. Jesz bo mu­sisz. I znów ro­bisz coś wbrew sobie. Fajek,internet,fajek,piwo. Od­bierasz te­lefon. Nie masz siły wstać. Nie idziesz a to właśnie te coś. Piwo,fajek. Wan­na,przy­sypiasz,wychodzisz,bo zimno. Jesz, coś zimnego,starego,nieważne. Fajek,piwo,internet,śpisz. Ko­lej­ny dzień,miesiąc,rok. Pra­ca od cza­su do cza­su Aby na pi­wo,faj­ki,zim­ne jedzenie. Zna­jomi raz na ja­kiś czas aby coś. Rodzi­na żyje sobą ma się dobrze. Ty , nieważne.Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś.Pier­wsza myśl gdy przy­darzy nam się coś złego -