Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu.


na tym-po­lega-zgod­ność-miej­sca-w tra­gedii-by da­ne-miej­sca-zaw­sze-po­pychały-nas-do płaczu
myarczina tympo­legazgod­nośćmiej­scaw tra­gediiby da­nezaw­szepo­pychałynasdo płaczuna tym po­legapo­lega zgod­nośćzgod­ność miej­scamiej­sca w tra­gediiby da­ne miej­scamiej­sca zaw­szezaw­sze po­pychałypo­pychały nasnas do płaczuna tym po­lega zgod­nośćpo­lega zgod­ność miej­scazgod­ność miej­sca w tra­gediiby da­ne miej­sca zaw­szemiej­sca zaw­sze po­pychałyzaw­sze po­pychały naspo­pychały nas do płaczuna tym po­lega zgod­ność miej­scapo­lega zgod­ność miej­sca w tra­gediiby da­ne miej­sca zaw­sze po­pychałymiej­sca zaw­sze po­pychały naszaw­sze po­pychały nas do płaczuna tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gediiby da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nasmiej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu

Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.Są miej­sca, które zais­tniały tyl­ko przy nas. I choć już ich nie ma... ... tra­fili­byśmy do nich z zam­knięty­mi ocza­mi.  Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo.Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych.Dot­rzeć tyl­ko z Tobą do naj­jaśniej­sze­go miej­sca, które będzie nasze..