Na us­tach ro­zum­nych jest mądrość, na grzbiecie głup­ca kij.


na us­tach-ro­zum­nych-jest mądrość-na grzbiecie-głup­ca-kij
salomonna us­tachro­zum­nychjest mądrośćna grzbieciegłup­cakijna us­tach ro­zum­nychro­zum­nych jest mądrośćna grzbiecie głup­cagłup­ca kijna us­tach ro­zum­nych jest mądrośćna grzbiecie głup­ca kij

Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby.Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny.Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu.