Na wszys­tko przyj­dzie czas i tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy się z nim zabrać. Z cyk­lu po­wieści


na wszys­tko-przyj­dzie-czas-i tyl­ko-my nie na wszys­tko-zdążymy ę-z nim-zabrać-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
riderna wszys­tkoprzyj­dzieczasi tyl­komy nie na wszys­tkozdążymy sięz nimzabraćcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniana wszys­tko przyj­dzieprzyj­dzie czasczas i tyl­koi tyl­ko my nie na wszys­tkomy nie na wszys­tko zdążymy sięzdążymy się z nimz nim zabraćz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniana wszys­tko przyj­dzie czasprzyj­dzie czas i tyl­koczas i tyl­ko my nie na wszys­tkoi tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy sięmy nie na wszys­tko zdążymy się z nimzdążymy się z nim zabraćz cyk­lu po­wieścina wszys­tko przyj­dzie czas i tyl­koprzyj­dzie czas i tyl­ko my nie na wszys­tkoczas i tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy sięi tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy się z nimmy nie na wszys­tko zdążymy się z nim zabraćna wszys­tko przyj­dzie czas i tyl­ko my nie na wszys­tkoprzyj­dzie czas i tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy sięczas i tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy się z nimi tyl­ko my nie na wszys­tko zdążymy się z nim zabrać

Tyl­ko gdzienieg­dzie jest to, co dla nas znaczy wszys­tko. Z cyk­lu po­wieści Wszys­tko się ułoży. Gorzej, że naj­pewniej zno­wu na os­trej krawędzi. Z cyk­lu po­wieści Miłość chodzi na włas­nych no­gach. I nie wiado­mo, kiedy do nas przyj­dzie. Nig­dy jed­nak nie wy­ciągnie za ciebie ręki do oso­by, w której się zakochasz. Z cyk­lu po­wieści Nie mogąc do­godzić wszys­tkim, do­gadzaj tym, którzy na to zasługują. Z cyk­lu po­wieści Nie na wszys­tkich wy­ciągniętych dłoniach trze­ba złożyć swo­je życie. Na niektórych wys­tar­czy boche­nek chle­ba. Z cyk­lu po­wieści Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści