Na wyg­raną pra­cuje się całe życie, przeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili.


na wyg­raną-pra­cuje ę-całe-życie-przeg­ra­na-przychodzi-jed­nak-w jed­nej-chwili
płonącana wyg­ranąpra­cuje sięcałeżycieprzeg­ra­naprzychodzijed­nakw jed­nejchwilina wyg­raną pra­cuje siępra­cuje się całecałe życieprzeg­ra­na przychodziprzychodzi jed­nakjed­nak w jed­nejw jed­nej chwilina wyg­raną pra­cuje się całepra­cuje się całe życieprzeg­ra­na przychodzi jed­nakprzychodzi jed­nak w jed­nejjed­nak w jed­nej chwilina wyg­raną pra­cuje się całe życieprzeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nejprzychodzi jed­nak w jed­nej chwiliprzeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili

Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję.Całe mo­je życie marzyłam o kimś ta­kim jak Ty, Jed­nak, gdy się zja­wiłeś zro­zumiałam, że Cię nie potrzebuje Całe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową! Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili.Dlacze­go jed­nak wszys­tko mu­si mieć prak­tyczne zas­to­sowa­nie? Przez całe la­ta byłam ta­ka pil­na i skru­pulat­na - pra­cowałam, pi­sałam, zaw­sze dot­rzy­mywałam ter­minów, nie za­nied­by­wałam blis­kich mi osób ani swoich dziąseł, kre­dytów, głoso­wań itd. Czy życie składa się wyłącznie z obowiązków? Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym...