Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy.


na­ży-czy­ć-wszys­tko-naj­­piej-jak to możli­we-kochać-wol­ność-na­de-wszys­tko-i nig­dy-nie zdradzać-prawdy
ludwig van beethovenna­leżyczy­nićwszys­tkonaj­le­piejjak to możli­wekochaćwol­nośćna­dei nig­dynie zdradzaćprawdyna­leży czy­nićczy­nić wszys­tkowszys­tko naj­le­piejkochać wol­nośćwol­ność na­dena­de wszys­tkowszys­tko i nig­dyi nig­dy nie zdradzaćnie zdradzać prawdyna­leży czy­nić wszys­tkoczy­nić wszys­tko naj­le­piejkochać wol­ność na­dewol­ność na­de wszys­tkona­de wszys­tko i nig­dywszys­tko i nig­dy nie zdradzaći nig­dy nie zdradzać prawdyna­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piejkochać wol­ność na­de wszys­tkowol­ność na­de wszys­tko i nig­dyna­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzaćwszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdykochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dywol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzaćna­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy

Czy­nić dob­ro, gdzie to jest możli­we, kochać wol­ność po­nad wszys­tko, nie zap­rzeć się praw­dy na­wet przed tronem! Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Człowiek nic nie mu­si, wszys­tko może. Wszys­tko.Ale czy warto? Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.