Na­leży każde­go dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczy­tać dob­ry wier­sz, zo­baczyć wspa­niały ob­raz i jeśli byłoby to możli­we - wy­powie­dzieć kil­ka rozsądnych słów.


na­ży-każde­go-dnia-posłuchać-krótkiej-pieś-przeczy­ć-dob­ry-wier­sz-zo­baczyć-wspa­niały-ob­raz-i śli-byłoby-to możli­we
johann wolfgang goethena­leżykażde­godniaposłuchaćkrótkiejpieśniprzeczy­taćdob­rywier­szzo­baczyćwspa­niałyob­razi jeślibyłobyto możli­we wy­powie­dziećkil­karozsądnychsłówna­leży każde­gokażde­go dniadnia posłuchaćposłuchać krótkiejkrótkiej pieśniprzeczy­tać dob­rydob­ry wier­szzo­baczyć wspa­niaływspa­niały ob­razob­raz i jeślii jeśli byłobybyłoby to możli­we wy­powie­dzieć kil­kakil­ka rozsądnychrozsądnych słówna­leży każde­go dniakażde­go dnia posłuchaćdnia posłuchać krótkiejposłuchać krótkiej pieśniprzeczy­tać dob­ry wier­szzo­baczyć wspa­niały ob­razwspa­niały ob­raz i jeśliob­raz i jeśli byłobyi jeśli byłoby to możli­we wy­powie­dzieć kil­ka rozsądnychkil­ka rozsądnych słów

Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów.Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce...Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia...Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.