Na­leży mie­rzyć siły na za­miary i dążyć do celów z po­zoru nieosiągalnych.


na­ży-mie­rzyć-ły-na za­miary-i dążyć-do celów-z po­zoru-nieosiągalnych
maria szyszkowskana­leżymie­rzyćsiłyna za­miaryi dążyćdo celówz po­zorunieosiągalnychna­leży mie­rzyćmie­rzyć siłysiły na za­miaryna za­miary i dążyći dążyć do celówdo celów z po­zoruz po­zoru nieosiągalnychna­leży mie­rzyć siłymie­rzyć siły na za­miarysiły na za­miary i dążyćna za­miary i dążyć do celówi dążyć do celów z po­zorudo celów z po­zoru nieosiągalnychna­leży mie­rzyć siły na za­miarymie­rzyć siły na za­miary i dążyćsiły na za­miary i dążyć do celówna za­miary i dążyć do celów z po­zorui dążyć do celów z po­zoru nieosiągalnychna­leży mie­rzyć siły na za­miary i dążyćmie­rzyć siły na za­miary i dążyć do celówsiły na za­miary i dążyć do celów z po­zoruna za­miary i dążyć do celów z po­zoru nieosiągalnych

Dążyć do celów, nawet najwyższych, należy w sposób spokojny i umiarkowany.Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę.Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy.Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innegoNa­leży wie­rzyć w cośkol­wiek, choćby we własną niewiarę.