Na­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania, za­nim zos­taną zadane.


na­ży-od­po­wiadać-na drażli­we-py­tania-za­nim-zos­taną-zadane
wiesław brudzińskina­leżyod­po­wiadaćna drażli­wepy­taniaza­nimzos­tanązadanena­leży od­po­wiadaćod­po­wiadać na drażli­wena drażli­we py­taniaza­nim zos­tanązos­taną zadanena­leży od­po­wiadać na drażli­weod­po­wiadać na drażli­we py­taniaza­nim zos­taną zadanena­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania

Naj­większy ból ser­ca ??? Gdy sta­rania zos­taną wzięte tyl­ko w jed­ne ręce, a dru­gie zos­tają gołe jak bez ręka­wiczek w zi­me ... -MarzycielS
naj­większy-ból-ser­ca-gdy-sta­rania-zos­taną-wzięte-tyl­ko-w jed­ne-rę-a dru­gie-zos­tają-gołe-jak bez-ręka­wiczek-w zi­me
Ho­nor twój, imię i chwała po­zos­taną na zawsze. -Wergiliusz
ho­nor-twój-imię-i chwała-po­zos­taną-na zawsze
...zdjęcia zaw­sze zos­taną w miejscu A my pójdziemy do przodu. -AnDree
zdjęcia-zaw­sze-zos­taną-w miejscu-a-my pójdziemy-do przodu
Mieć sza­cunek, to znaczy słuchać dopóki wszys­cy nie zos­taną wysłucha­ni i zrozumieni. -Dave Chief
mieć-sza­cunek-to znaczy-słuchać-dopóki-wszys­cy-nie zos­taną-wysłucha­-i zrozumieni
Po­win­no się wy­baczać swoim wro­gom, ale nie wcześniej, niż zos­taną powieszeni. -Heinrich Heine
po­win­no ę-wy­baczać-swoim-wro­gom-ale-nie wcześniej-ż-zos­taną-powieszeni