Na­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania, za­nim zos­taną zadane.


na­ży-od­po­wiadać-na drażli­we-py­tania-za­nim-zos­taną-zadane
wiesław brudzińskina­leżyod­po­wiadaćna drażli­wepy­taniaza­nimzos­tanązadanena­leży od­po­wiadaćod­po­wiadać na drażli­wena drażli­we py­taniaza­nim zos­tanązos­taną zadanena­leży od­po­wiadać na drażli­weod­po­wiadać na drażli­we py­taniaza­nim zos­taną zadanena­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania

Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca.Naj­większy ból ser­ca ??? Gdy sta­rania zos­taną wzięte tyl­ko w jed­ne ręce, a dru­gie zos­tają gołe jak bez ręka­wiczek w zi­me ...Ho­nor twój, imię i chwała po­zos­taną na zawsze....zdjęcia zaw­sze zos­taną w miejscu A my pójdziemy do przodu.Mieć sza­cunek, to znaczy słuchać dopóki wszys­cy nie zos­taną wysłucha­ni i zrozumieni.Po­win­no się wy­baczać swoim wro­gom, ale nie wcześniej, niż zos­taną powieszeni.