Na­leży odróżniać ludzi zdol­nych od ludzi zdol­nych do wszystkiego.


na­ży-odróżniać-ludzi-zdol­nych-od ludzi-zdol­nych-do wszystkiego
tadeusz gicgierna­leżyodróżniaćludzizdol­nychod ludzido wszystkiegona­leży odróżniaćodróżniać ludziludzi zdol­nychzdol­nych od ludziod ludzi zdol­nychzdol­nych do wszystkiegona­leży odróżniać ludziodróżniać ludzi zdol­nychludzi zdol­nych od ludzizdol­nych od ludzi zdol­nychod ludzi zdol­nych do wszystkiegona­leży odróżniać ludzi zdol­nychodróżniać ludzi zdol­nych od ludziludzi zdol­nych od ludzi zdol­nychzdol­nych od ludzi zdol­nych do wszystkiegona­leży odróżniać ludzi zdol­nych od ludziodróżniać ludzi zdol­nych od ludzi zdol­nychludzi zdol­nych od ludzi zdol­nych do wszystkiego

Ludzi zdol­nych zauważyć swoją głupotę można tak na­zywać je­dynie przez to, że się w tej spra­wie mylą.Wyjątko­we sy­tuac­je zdołają nas uleczyć z cho­roby ludzi na­syco­nych, która poz­ba­wia nas zdol­ności oce­ny praw­dzi­wej war­tości łyżki stra­wy i krom­ki zes­chłego chleba.Często spo­tyka­ny błąd po­lega na ok­reśla­niu niższych rang ma­gicznych mianem „magów spod płotu”. Ma­gia płoto­wa, czy raczej żywopłoto­wa, to po­ważana, wys­pecja­lizo­wana gałąź ma­gii ogólnej, przy­ciągająca zwyk­le ludzi mil­czących, za­myślo­nych, o skłon­nościach druidys­tycznych i zdol­nościach do ar­tystyczne­go strzyżenia krzewów.Oz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych idei jednocześnie.Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić.Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.