Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha.


na­ży-po­żać-ciało-aby tym-wyżej-wznieść-ducha
stanisław lemna­leżypo­niżaćciałoaby tymwyżejwznieśćduchana­leży po­niżaćpo­niżać ciałoaby tym wyżejwyżej wznieśćwznieść duchana­leży po­niżać ciałoaby tym wyżej wznieśćwyżej wznieść duchaaby tym wyżej wznieść ducha

Bru­tal­na jest ewo­luc­ja - śmierć 99.9%, by 0.01% mogło wznieść się wyżej.Wszys­tko co przychodzi za łat­wo w życiu psu­je cha­rak­ter człowieka. Za to każda trud­ność har­tu­je ducha i ciało. Aby być sil­nym idz drogą prostą, lecz wyboistą.Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza.Cofamy się, aby skoczyć wyżej.Nic tak nie wpływa na ducha jak ciałoDom książki jest jak ciało bez ducha.