Na­leży sta­rać się o dob­ro głównie przez walkę ze złem.


na­ży-sta­rać ę-o dob­ro-głównie-przez-walkę-ze złem
tadeusz kotarbińskina­leżysta­rać sięo dob­rogłównieprzezwalkęze złemna­leży sta­rać sięsta­rać się o dob­roo dob­ro główniegłównie przezprzez walkęwalkę ze złemna­leży sta­rać się o dob­rosta­rać się o dob­ro głównieo dob­ro głównie przezgłównie przez walkęprzez walkę ze złemna­leży sta­rać się o dob­ro główniesta­rać się o dob­ro głównie przezo dob­ro głównie przez walkęgłównie przez walkę ze złemna­leży sta­rać się o dob­ro głównie przezsta­rać się o dob­ro głównie przez walkęo dob­ro głównie przez walkę ze złem

Przy­jem­ność jest sa­ma przez się dob­rem, a cier­pienie złem.Kiedy świ­nie zeżrą Two­je perły, po­zaos­ta­lo Ci o nich za­pom­nieć, al­bo bab­rać sie w głównie ...Ar­tysta, który ro­bi coś za dob­rze, jeżeli się nie pil­nu­je, zaczy­na po pew­nym cza­sie po­pisy­wać się, sta­rać o efek­ty, i w końcu ro­bi to coś znacznie gorzej.Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.