Na­leży umieć bezbłędnie ok­reślić, ja­kie są w od­niesieniu do da­nej kwes­tii, w da­nej chwi­li nas­tro­je mas, ja­kie są ich rzeczy­wis­te dążenia; pot­rze­by i myśli.


na­ży-umieć-bezbłędnie-ok­reślić-ja­kie-są w od­niesieniu-do da­nej-kwes­tii-w da­nej-chwi­li-nas­tro­-mas-ja­kie-są ich
włodzimierz leninna­leżyumiećbezbłędnieok­reślićja­kiesą w od­niesieniudo da­nejkwes­tiiw da­nejchwi­linas­tro­jemassą ichrzeczy­wis­tedążeniapot­rze­byi myślina­leży umiećumieć bezbłędniebezbłędnie ok­reślićja­kie są w od­niesieniusą w od­niesieniu do da­nejdo da­nej kwes­tiiw da­nej chwi­lichwi­li nas­tro­jenas­tro­je masja­kie są ichsą ich rzeczy­wis­terzeczy­wis­te dążeniapot­rze­by i myślina­leży umieć bezbłędnieumieć bezbłędnie ok­reślićja­kie są w od­niesieniu do da­nejsą w od­niesieniu do da­nej kwes­tiiw da­nej chwi­li nas­tro­jechwi­li nas­tro­je masja­kie są ich rzeczy­wis­tesą ich rzeczy­wis­te dążenia

Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli.na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ...Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni.są myśli, które są głębsze niż praw­dzi­wy świat oceanu w od­niesieniu do  rzeczy­wis­tości glo­bu nie na tej stronie Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.