Na­si przy­jaciele są tyl­ko mniej lub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myśli.


na­-przy­jaciele-są tyl­ko-mniej-lub-więcej-­ko­nałym-upos­­ciowa­niem-naszych-myśli
katherine mansfieldna­siprzy­jacielesą tyl­komniejlubwięcejdos­ko­nałymupos­ta­ciowa­niemnaszychmyślina­si przy­jacieleprzy­jaciele są tyl­kosą tyl­ko mniejmniej lublub więcejwięcej dos­ko­nałymdos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemupos­ta­ciowa­niem naszychnaszych myślina­si przy­jaciele są tyl­koprzy­jaciele są tyl­ko mniejsą tyl­ko mniej lubmniej lub więcejlub więcej dos­ko­nałymwięcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemdos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszychupos­ta­ciowa­niem naszych myślina­si przy­jaciele są tyl­ko mniejprzy­jaciele są tyl­ko mniej lubsą tyl­ko mniej lub więcejmniej lub więcej dos­ko­nałymlub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemwięcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszychdos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myślina­si przy­jaciele są tyl­ko mniej lubprzy­jaciele są tyl­ko mniej lub więcejsą tyl­ko mniej lub więcej dos­ko­nałymmniej lub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemlub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszychwięcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myśli

Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli.Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli.Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek.przy­jaciele są wszys­tkim co ma­my, a co ma­my gdy Ci przy­jaciele są fałszy­wi ? Piękno jest obec­ne, tyl­ko trze­ba chcieć je widzieć, lub przy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykać oczu.