Na­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie.


na­ga-praw­da-wielu-os­karża-o zniesławienie
antoni regulskina­gapraw­dawieluos­karżao zniesławieniena­ga praw­dapraw­da wieluwielu os­karżaos­karża o zniesławieniena­ga praw­da wielupraw­da wielu os­karżawielu os­karża o zniesławieniena­ga praw­da wielu os­karżapraw­da wielu os­karża o zniesławieniena­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie

Runęła praw­da z wy­so­ka przyg­niatając wielu... gdyż fun­da­men­ty jej były z kłamstwa. 011  -wdech
runęła-praw­da-z wy­so­ka-przyg­niatając-wielu-gdyż-fun­da­men­ty-jej-były-z kłamstwa-011 
Szpi­tale, więzienia i bur­de­le - oto praw­dzi­we uni­wer­sy­tety życia. Mam dyp­lo­my wielu ta­kich uczel­ni. Mówcie mi 
szpi­tale-więzienia-i bur­de­- oto-praw­dzi­we-uni­wer­sy­tety-życia-mam dyp­lo­my-wielu-­kich-uczel­-mówcie mi wasza
Pa­miętaj, że wielu ludzi ginęło za swe prze­kona­nia. To dość pow­szechne. Praw­dzi­wa od­wa­ga po­lega na tym, by żyć i cier­pieć za to, w co wierzysz. -Christopher Paolini
pa­miętaj-że wielu-ludzi-ginęło-za swe-prze­kona­nia-to dość-pow­szechne-praw­dzi­wa od­wa­ga-po­lega-na tym-by żyć
W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem. -Mikołaj Gogol
w rękach-dob­re­go-­karza-i wo­da-sta­ ę-lekarstwem
Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba. -Mikołaj Rej
ja­ka-cho­roba-­kiego-jej-­karza-potrzeba
Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli. -Charles Chaplin
praw­da-że wielu-mężczyzn-nie znaj­­-w łżeństwie-te­go-cze­go-pragnęli-ale prawdą-jest też-że nie rzad­ko-spo­tyka-ich-los