Na­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie.


na­ga-praw­da-wielu-os­karża-o zniesławienie
antoni regulskina­gapraw­dawieluos­karżao zniesławieniena­ga praw­dapraw­da wieluwielu os­karżaos­karża o zniesławieniena­ga praw­da wielupraw­da wielu os­karżawielu os­karża o zniesławieniena­ga praw­da wielu os­karżapraw­da wielu os­karża o zniesławieniena­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie

Runęła praw­da z wy­so­ka przyg­niatając wielu... gdyż fun­da­men­ty jej były z kłamstwa. 011 Szpi­tale, więzienia i bur­de­le - oto praw­dzi­we uni­wer­sy­tety życia. Mam dyp­lo­my wielu ta­kich uczel­ni. Mówcie mi Pa­miętaj, że wielu ludzi ginęło za swe prze­kona­nia. To dość pow­szechne. Praw­dzi­wa od­wa­ga po­lega na tym, by żyć i cier­pieć za to, w co wierzysz.W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem.Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba.Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli.