Na­malo­wałaś auto­por­tret swój Po­daro­wałaś go mnie nieświadomie Por­tret wi­zerun­ku Twego Na­malo­wany naj­trwal­szą farbą Farbą słów i pędzlem de­likat­nych pocałunków Nie wy­maże z pa­mięci mej Za­wie­szo­ny w ser­cu wi­zeru­nek ten Nie wyb­lednie i nie zniszczy go Żaden przyk­ry i pochmur­ny dzień  


na­malo­wałaś-auto­por­tret-swój-po­daro­wałaś-go mnie-nieświadomie-por­tret-wi­zerun­ku-twego-na­malo­wany-naj­trwal­szą-farbą
m44gna­malo­wałaśauto­por­tretswójpo­daro­wałaśgo mnienieświadomiepor­tretwi­zerun­kutwegona­malo­wanynaj­trwal­sząfarbąfarbąsłówi pędzlemde­likat­nychpocałunkówniewy­mażez pa­mięcimejza­wie­szo­nyw ser­cuwi­zeru­nektenwyb­ledniei nie zniszczygoadenprzyk­ryi pochmur­nydzień na­malo­wałaś auto­por­tretauto­por­tret swójswój po­daro­wałaśpo­daro­wałaś go mniego mnie nieświadomienieświadomie por­tretpor­tret wi­zerun­kuwi­zerun­ku twegotwego na­malo­wanyna­malo­wany naj­trwal­sząnaj­trwal­szą farbąfarbą farbąfarbą słówsłów i pędzlemi pędzlem de­likat­nychde­likat­nych pocałunkówpocałunków nienie wy­mażewy­maże z pa­mięciz pa­mięci mejmej za­wie­szo­nyza­wie­szo­ny w ser­cuw ser­cu wi­zeru­nekwi­zeru­nek tenten nienie wyb­ledniewyb­lednie i nie zniszczyi nie zniszczy gogo ŻadenŻaden przyk­ryprzyk­ry i pochmur­nyi pochmur­ny dzieńdzień  na­malo­wałaś auto­por­tret swójauto­por­tret swój po­daro­wałaśswój po­daro­wałaś go mniepo­daro­wałaś go mnie nieświadomiego mnie nieświadomie por­tretnieświadomie por­tret wi­zerun­kupor­tret wi­zerun­ku twegowi­zerun­ku twego na­malo­wanytwego na­malo­wany naj­trwal­sząna­malo­wany naj­trwal­szą farbąnaj­trwal­szą farbą farbąfarbą farbą słówfarbą słów i pędzlemsłów i pędzlem de­likat­nychi pędzlem de­likat­nych pocałunkówde­likat­nych pocałunków niepocałunków nie wy­mażenie wy­maże z pa­mięciwy­maże z pa­mięci mejz pa­mięci mej za­wie­szo­nymej za­wie­szo­ny w ser­cuza­wie­szo­ny w ser­cu wi­zeru­nekw ser­cu wi­zeru­nek tenwi­zeru­nek ten nieten nie wyb­lednienie wyb­lednie i nie zniszczywyb­lednie i nie zniszczy goi nie zniszczy go Żadengo Żaden przyk­ryŻaden przyk­ry i pochmur­nyprzyk­ry i pochmur­ny dzieńi pochmur­ny dzień  

No hay libro, por malo que sea, que no tenga algo aprovechable.schud­nij! - mówią mi ludzie chcę sta­wić się ich obłudzie schudnę! - mówię z przekonaniem czas skończyć z tym całym gdybaniem i kur­czę się w oczach i nag­le mnie nie ma i chcę usłyszeć Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele...Jak Tornado wtar­gnął w Mój świat pioru­nami po­raził ciało me elek­tro­dy wibrują falą tsu­nami ob­lał mnie por­wał pod­muchem Ty­siąca Serc Ziemia dud­ni pod stopami po­wiet­rze mie­sza się kolorami Cało do Ciała lgnie Ta Noc jak wichu­ra por­wie mnie ... 20.06.2015 Malusia_035 Up­rzej­mie Proszę dro­gich NKo­wiczów jak już ko­piuje­cie mo­je wier­sze to po­dawaj­cie pod nim auto­ra .Dziękuję za uwagę I poz­dra­wiam Ciep­lutko :) Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój! We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody