Na­miętność spra­wia, że nie widzi­my jas­no. Żonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagą, kiedy cię nie dręczy niecier­pli­wa żądza. Ludzie się wiążą małżeństwem w naj­gor­szym mo­men­cie – kiedy płoną.


na­miętność-spra­wia-że nie widzi­my-jas­no-Żonę wy­bieraj-trzeźwo-i z roz­wagą-kiedy-ę-nie dręczy-niecier­pli­wa-żądza
hagiwara sakutarona­miętnośćspra­wiaże nie widzi­myjas­noonę wy­bierajtrzeźwoi z roz­wagąkiedycięnie dręczyniecier­pli­ważądzaludzie sięwiążąmałżeństwemw naj­gor­szymmo­men­ciepłonąna­miętność spra­wiaże nie widzi­my jas­noŻonę wy­bieraj trzeźwotrzeźwo i z roz­wagąkiedy cięcię nie dręczynie dręczy niecier­pli­waniecier­pli­wa żądzaludzie się wiążąwiążą małżeństwemmałżeństwem w naj­gor­szymw naj­gor­szym mo­men­ciemo­men­cie –– kiedykiedy płonąŻonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagąkiedy cię nie dręczycię nie dręczy niecier­pli­wanie dręczy niecier­pli­wa żądzaludzie się wiążą małżeństwemwiążą małżeństwem w naj­gor­szymmałżeństwem w naj­gor­szym mo­men­ciew naj­gor­szym mo­men­cie –mo­men­cie – kiedy– kiedy płoną

Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura. -Robert Lee Frost
mózg-jest wspa­niałym-or­ga­nem-zaczy­na pra­cować-w mo­men­cie-kiedy-wsta­jesz-i nie przes­­-do mo­men­-kiedy-wchodzisz
Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą. -John Irving
Żądza-spra­wia-że naj­przyz­woit­-ludzie-przes­tają-być-sobą
Zdarzają się chwi­le, kiedy dusze wyz­wo­lone ze swych ciem­nych zasłon, płoną cu­downą wrażli­wością, która spra­wia, że cza­sem mil­cze­nie jest jaśniej­sze niż mowa  -wesolutka214
zdarzają ę-chwi­-kiedy-dusze-wyz­wo­lone-ze swych-ciem­nych-zasłon-płoną-cu­downą-wrażli­wośą-która-spra­wia-że cza­sem