Na­miętność spra­wia, że nie widzi­my jas­no. Żonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagą, kiedy cię nie dręczy niecier­pli­wa żądza. Ludzie się wiążą małżeństwem w naj­gor­szym mo­men­cie – kiedy płoną.


na­miętność-spra­wia-że nie widzi­my-jas­no-Żonę wy­bieraj-trzeźwo-i z roz­wagą-kiedy-ę-nie dręczy-niecier­pli­wa-żądza
hagiwara sakutarona­miętnośćspra­wiaże nie widzi­myjas­noonę wy­bierajtrzeźwoi z roz­wagąkiedycięnie dręczyniecier­pli­ważądzaludzie sięwiążąmałżeństwemw naj­gor­szymmo­men­ciepłonąna­miętność spra­wiaże nie widzi­my jas­noŻonę wy­bieraj trzeźwotrzeźwo i z roz­wagąkiedy cięcię nie dręczynie dręczy niecier­pli­waniecier­pli­wa żądzaludzie się wiążąwiążą małżeństwemmałżeństwem w naj­gor­szymw naj­gor­szym mo­men­ciemo­men­cie –– kiedykiedy płonąŻonę wy­bieraj trzeźwo i z roz­wagąkiedy cię nie dręczycię nie dręczy niecier­pli­wanie dręczy niecier­pli­wa żądzaludzie się wiążą małżeństwemwiążą małżeństwem w naj­gor­szymmałżeństwem w naj­gor­szym mo­men­ciew naj­gor­szym mo­men­cie –mo­men­cie – kiedy– kiedy płoną

By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje.Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura.W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą.Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą.Naj­większe roz­cza­rowa­nie przychodzi wte­dy kiedy człowiek kochał tak moc­no, że nie dos­trze­gał te­go ja­ka nap­rawdę jest ta dru­ga oso­ba. I do­piero po fak­cie widzi ja­kim był zaslepionym Zdarzają się chwi­le, kiedy dusze wyz­wo­lone ze swych ciem­nych zasłon, płoną cu­downą wrażli­wością, która spra­wia, że cza­sem mil­cze­nie jest jaśniej­sze niż mowa