..na­pełniam głowę- os­tatnim tchnieniem..myślę o jut­rze-przeszłości nie zmienię..,rachuję słowa-raz,dwa,trzy..minę tworzę dobrą, do złej gry.., za­raz już wyjdę by pat­rzeć za siebie,biegnąc pół-kro­kiem,kroczę za Ciebie..,za Ciebie,za Matkę,Oj­ca i Sy­na..raz,dwa,trzy..trze­cia godzina.. jed­no tchnienie co trzy słowa,..za­raz myśl, pół-krok, głowa..młyn już le­ci... ,młyn już płynie..,lecz gdzie mo­wa.. eh.., o młynie..? 


na­pełniam-głowę-os­tatnim-tchnieniemmyślę-o jut­rze-przeszłoś-nie zmienięrachuję-słowa-razdwatrzyminę-tworzę-dobrą
josena­pełniamgłowęos­tatnimtchnieniemmyślęo jut­rzeprzeszłościnie zmienięrachujęsłowarazdwatrzyminętworzędobrądo złejgryza­razjużwyjdęby pat­rzećza siebiebiegnącpółkro­kiemkroczęza ciebiezaciebiezamatkęoj­cai sy­narazdwatrzytrze­ciagodzinajed­notchnienieco trzysłowaza­razmyślpółkrokgłowamłynle­cimłyn jużpłynieleczgdziemo­waeh o młynie na­pełniam głowętworzę dobrąza­raz jużjuż wyjdęwyjdę by pat­rzećjed­no tchnienietchnienie co trzyjuż le­cigdzie mo­waza­raz już wyjdęjuż wyjdę by pat­rzećjed­no tchnienie co trzy

Na­wet nie wiesz jak bar­dzo te­raz Cię pot­rze­buję... Te­raz, kiedy wiem, że już niedługo mi Ciebie zabraknie.. -Lanni
na­wet-nie wiesz-jak bar­dzo-te­raz-cię-pot­rze­buję-te­raz kiedy-wiem-że już-niedługo-mi ciebie-zabraknie
zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj  -Katarzyna Wołyniec
zak­ryj-uszy-oczy-zrzuć-z siebie-resztki-dnia-i-nie myśl-o tym-czy-jest już-ciemno-spróbuj-mnie-szybciej-mocniej-pewniej-przes­ń-już
Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Raz,dwa,pińć...na wi­no móm chynć Sześ,siedem,dziewińćdziesiunt... Bra­kuje mi trzy pindziesiunt Osim dziewińć,sto...Pożyczy my kto?  -Sierjoża
razdwapińćna-wi­no-móm-chynć-sześsiedemdziewińćdziesiunt-bra­kuje-mi trzy-pindziesiunt-osim-dziewińćstopożyczy-my kto