Na­tura ciągnie wil­ka do lasu.


na­tura-ągnie-wil­ka-do lasu
donatusna­turaciągniewil­kado lasuna­tura ciągnieciągnie wil­kawil­ka do lasuna­tura ciągnie wil­kaciągnie wil­ka do lasuna­tura ciągnie wil­ka do lasu

Le­karz leczy, na­tura uzdrawia. Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.) Cóż, wiodło cię zno­wu na morze? – można by za­dać py­tanie. Nie wiem, co na nie od­po­wie­dzieć. Py­taj­cie tak sa­mo muchy, dlacze­go brzęczy i la­ta. Py­taj­cie tak sa­mo zwie­rza, dlacze­go kąsa i dra­pie. Py­taj­cie ry­by i pta­ka. I og­nia, dlacze­go płonie. I wo­dy, dlacze­go płynie. Ta­ka na­tura jest rzeczy. Żeg­larza ciągnie na morze.Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać.Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama.•