Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą.


na­tura-ludzka-nie jest maszyną-pos­­wioną-do wy­kony­wania-wyz­naczo­nej-pra­cy-lecz-drze­wem-które-rośnie-i roz­wi­ja ę
john stuart millna­turaludzkanie jest maszynąpos­ta­wionądo wy­kony­waniawyz­naczo­nejpra­cyleczdrze­wemktórerośniei roz­wi­ja sięzgod­niez dążeniemsiłwewnętrznychczy­niąją żywąistotąna­tura ludzkaludzka nie jest maszynąnie jest maszyną pos­ta­wionąpos­ta­wioną do wy­kony­waniado wy­kony­wania wyz­naczo­nejwyz­naczo­nej pra­cylecz drze­wemktóre rośnierośnie i roz­wi­ja sięi roz­wi­ja się zgod­niezgod­nie z dążeniemz dążeniem siłsił wewnętrznychktóre czy­niączy­nią ją żywąją żywą istotąna­tura ludzka nie jest maszynąludzka nie jest maszyną pos­ta­wionąnie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­waniapos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nejdo wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cyktóre rośnie i roz­wi­ja sięrośnie i roz­wi­ja się zgod­niei roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniemzgod­nie z dążeniem siłz dążeniem sił wewnętrznychktóre czy­nią ją żywączy­nią ją żywą istotą

Ludzkość jest drze­wem, a ludzie są liśćmi. Drze­wo trwa i rośnie, cho­ciaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest drze­wem-a ludzie-są liśćmi-drze­wo trwa-i rośnie-cho­ciaż-liście-opadają
Człowiek jest ta­kim drze­wem, które czu­je w so­bie dob­ro i dla­tego nie chce złych owoców rodzić. -Józef Stanisław Tischner
człowiek-jest ­kim-drze­wem-które-czu­-w so­bie-dob­ro-i dla­tego-nie chce-złych-owoców-rodzić