Na­tura nie łamie swych praw.


na­tura-nie łamie-swych-praw
leonardo da vincina­turanie łamieswychprawna­tura nie łamienie łamie swychswych prawna­tura nie łamie swychnie łamie swych prawna­tura nie łamie swych praw

Natura nie łamie swych praw.Na­tura sta­le z na­mi roz­ma­wia, ale nie zdradza nam swych praw.Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać.Sa­ma na­tura ludzka w całej złożoności swych poczy­nań pro­wadzi bądź do umiłowa­nia dob­ra, bądź do umiłowa­nia zła.Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć.