na­tura-poz­wo­liła-mi ę-narodzić-na­tura-poz­wo­liła-mi nau­czyć ę-czy­ć-pi­ć-i mówić-na­tura-poz­wo­liła-mi ę
rychcikna­turapoz­wo­liłami sięnarodzićna­turami nau­czyć sięczy­taćpi­saći mówićcze­gośw życiunauczyćmnieodbierzepoz­wo­liod no­wana­rodzić ~pa­wełrychlica na­tura poz­wo­liłapoz­wo­liła mi sięmi się narodzićna­tura poz­wo­liłapoz­wo­liła mi nau­czyć sięmi nau­czyć się czy­taćpi­sać i mówićna­tura poz­wo­liłapoz­wo­liła mi sięmi się cze­goścze­goś w życiuw życiu nauczyćna­tura mniemnie odbierzena­tura poz­wo­lipoz­wo­li mi sięmi się od no­waod no­wa na­rodzić ~pa­weł rychlica na­tura poz­wo­liła mi siępoz­wo­liła mi się narodzićna­tura poz­wo­liła mi nau­czyć siępoz­wo­liła mi nau­czyć się czy­taćna­tura poz­wo­liła mi siępoz­wo­liła mi się cze­gośmi się cze­goś w życiucze­goś w życiu nauczyćna­tura mnie odbierzena­tura poz­wo­li mi siępoz­wo­li mi się od no­wami się od no­wa na­rodzić

Na­tura i pi­sanie zdają się żywić do siebie wrodzo­ne an­se; poz­nać je ze sobą, a roz­szar­pią się na strzępy.Le­karz leczy, na­tura uzdrawia. Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.) Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać.Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama.