Na­tura sta­le z na­mi roz­ma­wia, ale nie zdradza nam swych praw.


na­tura-sta­-z na­mi-roz­­wia-ale-nie zdradza-nam-swych-praw
johann wolfgang goethena­turasta­lez na­miroz­ma­wiaalenie zdradzanamswychprawna­tura sta­lesta­le z na­miz na­mi roz­ma­wiaale nie zdradzanie zdradza namnam swychswych prawna­tura sta­le z na­mista­le z na­mi roz­ma­wiaale nie zdradza namnie zdradza nam swychnam swych prawna­tura sta­le z na­mi roz­ma­wiaale nie zdradza nam swychnie zdradza nam swych prawale nie zdradza nam swych praw

Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać.Na­tura nie łamie swych praw.Każdy pi­sarz przed­sta­wia w swych dziełach w pew­nym stop­niu sa­mego siebie, niekiedy na­wet wbrew woli.Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.pew­na sta­ra la­dy ka­zała so­bie zro­bić su­per­nową, wys­trzałową fry­zurę i py­ta męża : - praw­da, że nie wyglądam jak sta­ra la­dy ? - praw­da, że nie ! te­raz mi zu­pełnie przy­pomi­nasz sta­rego dżentelmena Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.