Na­wet się nie spos­trzeżesz, kiedy prze­bieg­nie obok ciebie szan­sa na lep­sze życie.


na­wet ę-nie spos­trzeżesz-kiedy-prze­bieg­nie-obok-ciebie-szan­-na lep­sze-życie
devinna­wet sięnie spos­trzeżeszkiedyprze­bieg­nieobokciebieszan­sana lep­szeżyciena­wet się nie spos­trzeżeszkiedy prze­bieg­nieprze­bieg­nie obokobok ciebieciebie szan­saszan­sa na lep­szena lep­sze życiekiedy prze­bieg­nie obokprze­bieg­nie obok ciebieobok ciebie szan­saciebie szan­sa na lep­szeszan­sa na lep­sze życiekiedy prze­bieg­nie obok ciebieprze­bieg­nie obok ciebie szan­saobok ciebie szan­sa na lep­szeciebie szan­sa na lep­sze życiekiedy prze­bieg­nie obok ciebie szan­saprze­bieg­nie obok ciebie szan­sa na lep­szeobok ciebie szan­sa na lep­sze życie

Jeśli ktoś bieg­nie W po­goni za lep­szym jut­rem Nie próbuj go zat­rzy­mać Bieg­nij z nim Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Na­wet naj­lep­sze prze­pisy mają swo­je luki.Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc.Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz Za każdym ra­zem, kiedy tamtędy prze­jeżdżam, wy­daje mi się, że spos­trze­gam nasze dwie obej­mujące się pos­ta­cie, ale na tej ław­ce ni­kogo nie ma. Przeszłość?