Na­wet jeśli jest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nością nie do­tyczy spraw dam­sko-męskich ! 


na­wet-śli-jest coś-­kiego-jak spra­wied­li­wość-to z pew­nośą-nie do­tyczy-spraw-dam­sko-męskich- 
bluecaffena­wetjeślijest cośta­kiegojak spra­wied­li­wośćto z pew­nościąnie do­tyczysprawdam­skomęskich na­wet jeślijeśli jest cośjest coś ta­kiegota­kiego jak spra­wied­li­wośćjak spra­wied­li­wość to z pew­nościąto z pew­nością nie do­tyczynie do­tyczy sprawna­wet jeśli jest cośjeśli jest coś ta­kiegojest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wośćta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nościąjak spra­wied­li­wość to z pew­nością nie do­tyczyto z pew­nością nie do­tyczy sprawna­wet jeśli jest coś ta­kiegojeśli jest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wośćjest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nościąta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nością nie do­tyczyjak spra­wied­li­wość to z pew­nością nie do­tyczy sprawna­wet jeśli jest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wośćjeśli jest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nościąjest coś ta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nością nie do­tyczyta­kiego jak spra­wied­li­wość to z pew­nością nie do­tyczy spraw

Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego.Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić I czy jes­teś pe­wien, że gdy­by spra­wied­li­wość n a p r a w d ę is­tniała, na pew­no nie byłaby... ...stronnicza? Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej...Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.