Na­wet jeśli niebo wa­li Ci się na głowę, nie za­pomi­naj, że jes­teś wśród gwiazd.


na­wet-śli-niebo-wa­li-ci ę-na głowę-nie za­pomi­naj-że jes­teś-wśród-gwiazd
respirerna­wetjeśliniebowa­lici sięna głowęnie za­pomi­najże jes­teśwśródgwiazdna­wet jeślijeśli nieboniebo wa­liwa­li ci sięci się na głowęże jes­teś wśródwśród gwiazdna­wet jeśli niebojeśli niebo wa­liniebo wa­li ci sięwa­li ci się na głowęże jes­teś wśród gwiazdna­wet jeśli niebo wa­lijeśli niebo wa­li ci sięniebo wa­li ci się na głowęna­wet jeśli niebo wa­li ci sięjeśli niebo wa­li ci się na głowę

Na­wet jeśli za­pomi­nanie jest wy­god­ne, na­wet jeśli dzięki niemu łat­wiej jest później żyć, nie po­win­niśmy zapominać. -NightHuntress
na­wet-śli-za­pomi­nanie-jest wy­god­ne-na­wet-śli-dzięki-niemu-łat­wiej-jest później-żyć-nie po­win­śmy-zapominać
Próbując miłości na le­wo i prawo, nig­dy nie za­pomi­naj, że być może to za mało. Bo możesz dos­tać wszys­tko to cze­go in­ni oczekują, ty zaś jes­teś po pros­tu zwykłą szują. -Xmen
próbując-miłoś-na ­wo-i prawo-nig­dy-nie za­pomi­naj-że być-może-to za ło-bo-możesz-­ć-wszys­tko-to cze­go-in­-oczekują-ty
Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
Dla mnie jes­teś ze­rem i jeśli na­wet po­wiesz, ze będziesz się sto ra­zy le­piej sta­rać to pa­miętaj, ze sto ra­zy ze­ro to jest i tak zero  -badtomek
dla-mnie-jes­teś-ze­rem-i śli-na­wet-po­wiesz-ze będziesz ę-sto-ra­zy-­piej-sta­rać-to pa­miętaj-ze sto-ra­zy-ze­ro